User Data
I Agree
Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. To continue use of this website, you must agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
W ogóle to na pocz±tku nie przepada³am za Emily (znam j± tylko z Twoich rysunków na dA i nic wiêcej, bo "Meago Saga" nie mia³am okazji przeczytaæ, a tam chyba co¶ wiêcej o niej jest), ale zaczynam siê do niej przekonywaæ przez ten komiks ^w^
W pierwszej chwili my¶la³am, ¿e ta dziewczyna z d³ugimi w³osami w pierwszym panelu to bêdzie Emily, taka podobna do Miny XD