User Data
I Agree
Our Terms of Use and Privacy Policy have changed. To continue use of this website, you must agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
Cartoonist from Poland.
-One head full of ideas
-totally into zombie stuff
-calm
-rather nice guy :]
  • Real Name
    Maciej
  • Gender
    Male
Send Message
J.T.
November 9th, 2009
Nowa strona umarlaków, powracaj± w glorii i chwale, aktualki dwa razy w tygodniu w poniedzia³ki i pi±tki.

¿yczê smacznego

http://thedead-online.com
Dziêki Vigor :)
no w³aœnie psuje efekt szachownicy ostatni kadr :)
Nie mieliœcie nigdy takiego wra¿enia,¿e coœ zauwa¿yliœcie?
SpóŸniony urodzinowy pasek Umarlakowy z okazji 3-lecia zmontowa³a Nero, a jej inny stuff na:

http://nerosamuraijack.deviantart.com/
Re: ww
Owszem ludzka tragedia. Nie nie wyko¿ystujê jej, niby w jaki sposób? Gdzie widzisz tutaj wyko¿ystanie? Ja to tylko skomentowa³em internauto. Nic wiêcej. Temu wszystkiemu mo¿an by³o zapobiec
Ten natomiast uroczy obrazek to dzie³ki Brzozomira który ojojuje na stronce:

http://assholecity.smackjeeves.com/
Ten natomiast arcik przyszed³ z jednoosobowej azjatyskiej fabryki komiksów jak± jest Bele- brawo
http://www.themovie.mylog.pl/
Ten pasek natomiast to fiko³ek zrobiony przez Luise, której inne zbrodnie przeciwko nudzie mozna poczytaæ na stronie:
http://www.pkgod.blog.pl
Autorem tego paska jest Godai, który zrobi³ go z okazji 3lecia sztywniaków.
Jego stuff mo¿na obejrzeæ pod adresem:
http://www.worlds-nest.com/
J.T.
April 18th, 2007
Yup, moze nie ca³kiem tak smao to widzê, ale ca³a checa obraca siê tutaj w³asnie wokó³ pytania tego. Broñ czy jednak kwiatek? Nie wiem czy uda³oby sie Gitkowi rozkminiæ to w nieagresywny sposób, ale mam cich± nadziejê, ¿e jednak uda mu sie to.
Ale jednak pytanie, czy z tyloma problemami jakimi musi stawiæ czo³o we ¶nei poradzi sobie kwiatkeim, czy jednak sko¿ysta z broni?
J.T.
April 15th, 2007
Dziêki Vi, wasze zdanie sie bardzo dla mnie liczy
J.T.
March 12th, 2007
"Ja wiem i ty wiesz wiemy ze my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Ja wiem i ty wiesz wiemy ¿e my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Wiemy ¿e dzieje siê czasem dobrze czasem Ÿle
Czasem nic nie dzieje siê
Wiemy ¿e dzieje siê tak jak samo tego chce wszystko dzieje siê

Ja wiem i ty wiesz wiemy ¿e my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Ja wiem i ty wiesz wiemy ¿e my
Wiemy co dzieje siê naprawdê a co siê tylko œni
Wiemy ¿e ¿ycie to chwile szczêœcia i problemy
Wiemy i rozumiemy jak ¿yæ i czego chcemy wiemy
Ponadto co jest w ¿yciu dane nam nic nie dostaniemy
Wiec nie pragniemy i nie oczekujemy

Taka prawda
Wiêc lepiej naucz siê w zgodzie z ni¹ ¿yæ
I zapamiêtaj
Jest jak jest nie jak powinno byæ"

Pom Pom
By: Indios bravos
J.T.
March 10th, 2007
No to jestem nudny bo mnie to siê wyda³o bardzo smieszne :(
Numer nie mia³ nzaczenia, tutaj. Pozatym nie wiem jak w KAtowicach jeŸdz¹ dokladnie autobusy, wiêc mój b³¹d :)
Emka, jeœli chcesz coœ takiego walnaæ sobie na t-shirta to wbij na e-mail to obgadamy sprawê.

treh.forblg@poczta.onet.pl
"(...)
Dlaczego tak siê dzieje ze mn¹? Kto mi to powie?
¿e ca³y czas ja jestem razy dwa we w³asnej g³owie?
Jeden dobry, drugi z³y i tak po po³owie
A przez nich ci¹gle dobre i z³e myœli z g³owy ³owie
A czemu ci¹gle dwóch nawija a nie tylko jeden
A czemu musze s³uchaæ na 24:7?
A ka¿dy mnie prowadzi gdzieœ, dok¹d? Ja nie wiem
S¹ tylko te trzy rzeczy, których jeszcze jestem pewien

Ja wiem, ¿ê jutro bêdzie nowy, nowy dzieñ
Ja wiem, ¿e za moim panem iœæ, chce jak cieñ
Ja wiem, ¿e to z³o- ono samo zniszczy siê
Moja wiara to jest to, co przy ¿yciu trzyma mnie.
(...)"

"Ja Wiem"
by Ras Luta i Dread squad
Dziêki.
Jesli chodzi o krew i perwersje to wystarczy, ¿e w³¹czysz dziennik telewizyjny- tam tego na kopy jest.
J.T.
December 25th, 2006
Kubuœ Puchatek przedawkowa³ miód
J.T.
December 24th, 2006
Adger--->
Tekst jest z Vavamuffin, poprzerabiany z deczka. Ano nie jest zdrowo tak siedzieæ d³ugo :D